Student Login

Leader Board

Rank Name Total Point
1 Yuvasaik kumar 2655.39
2 Suresh kumar 1723.17
3 Kamal lochan 1711.22
4 Ayyappa 1591.95
5 SOURAV MODAK 1342.80
6 Govinda behara 1292.42
7 VIVEK KUMAR 1259.70
8 Souvik saha 1240.59
9 Neelanjna sharma 1203.01
10 Deepak Kumar 1172.26