Student Login

Leader Board

Rank Name Total Point
1 Yuvasaik kumar 2147.14
2 Suresh kumar 1723.17
3 Kamal lochan 1645.47
4 Ayyappa 1596.19
5 SOURAV MODAK 1373.80
6 Souvik saha 1308.09
7 Govinda behara 1292.42
8 VIVEK KUMAR 1231.70
9 Neelanjna sharma 1203.01
10 Deepak Kumar 1172.26